Penulisan Karangan

PENGENALAN KARANGAN ( PENULISAN )
1. Lazimnya , dalam ujian penulisan Bahasa Melayu adik-adik dikehendaki menulis dua buah karangan, iaitu soalan satu dan soalan dua.
2. Dalam soalan 1, adik-adik diberi dua tajuk karangan , oleh itu pilihlah salah satu daripada dua tajuk tersebut sama ada soalan 1 (a) atau soalan 1 (b). Soalan 2 tiada pilihan dan merupakan soalan wajib.
3. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kedua-dua soalan itu ialah satu jam.
4. Bagi tiap-tiap soalan, panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan.
Jenis-Jenis Karangan :
A. Karangan Berformat 
1. Jenis Surat Kiriman Rasmi
2. Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi
3. Karangan jenis Ucapan
4. Karangan jenis Syarahan
5. Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara
6. Karangan jenis Berita
7. Karangan jenis Catatan Diari
8. Karangan jenis Laporan
9. Karangan jenis Perbahasan
10. Kad Jemputan
 
B. Karangan Tidak Berformat 
1. Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata
2. Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi
3. Karangan Jenis Fakta / Penerangan
4. Karangan Jenis Perbincangan
5. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita
6. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi
7. Karangan Jenis Peribahasa
 
& TUJUAN ANDA MENGARANG
1. menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu.
2. menguji kebolehan, kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca.
3. menguji fikiran, pendapat, dan idea-idea anda.
4. menguji tentang sejauh mana pembacaan anda.
& PANDUAN MENGARANG / MENULIS
Sebelum membuat sesuatu karangan , kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang :
a) Pengenalan
b) Isi-isi dan
c) Penutup
A. Pengenalan 
 Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja, memadai tiga atau empat ayat. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan.
B. Isi 
 Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. Karangan perlu mempunyai empat isi. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Isi yang utama didahulukan. Sebaik-baiknya satu isi, satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain. Ini kerana sesuatu isi utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak, kita hendaklah banyak membaca surat khabar, majalah-majalah, makalah-makalah, rencana-rencana, buku-buku cerita, mendengar sesuatu, menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Jangan campur adukkan isi. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Catatkan setiap isi sebelum menulis.
Tip
Antara kaedah mencari isi
Kaedah I ( pertanyaan )   Kaedah II ( peta minda )
Apa ?
Siapa ?
Bila ?
Mengapa ?
Di mana ?
Bagaimana ?
 
C. Penutup 
 Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. Dalam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan.
 
& CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS
1. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah :
a. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2
 - Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi.
 - Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat.
 - Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai
 - Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan
 ( Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti : ………………
              Tuliskan laporan mengenai lawatan tersebut. )
 Contoh :
 Perhatikan soalan di bawah ini.
 Soalan 1
 Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". Tuliskan sebuah karangan  mengenainya.

 Soalan 2
 Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". Tuliskan laporan mengenainya  untuk dimuatkan dalam majalah sekolah.
Komen : Tajuk karangan di atas adalah sama, tetapi dari segi formatnya berbeza.
Soalan satu merupakan karangan biasa , manakala soalan 2 berformat.
Tip
Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar.
 
b. Menyusun rangka karangan
 - Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi
 - Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin.
 - susun isi mengikut urutan kepentingannya.
 - Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai.
 - Isi penting jangan diulang-ulang
c. Menulis karangan
- Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan.
- Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya.
( Bahagian-bahagian karangan yang ideal )
Perenggan Pendahuluan
Perenggan isi pertama
Perenggan isi kedua
Perenggan isi ketiga
Perenggan isi keempat
Perenggan Penutup
- Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan.
d. Menyemak karangan
- Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas, kesalahan ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain.
- baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu.
e. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan
a. 4 minit mencari isi
b. 24 minit menulis karangan
c. 2 minit menyemak semula karangan
Jumlah   = 30 minit
Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan.
Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik.
Tip
Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek , ringkas dan padat berbanding yang panjang. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa.
Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan.
Satu perenggan biasanya mengandungi 3, 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi.
Tahukah kamu ?
Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik ?
Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda.
Mulakan setiap dialog di baris baru. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. Lihat contoh :
Contoh A ( dicadangkan )
"Kamu baru pulang ?"
"Baru sebentar tadi." Jawab saya. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya."
"Memang saya tertunggu-tunggu," luah Jamal , lembut.
Contoh B ( mengelirukan )
"Kamu baru pulang ?"  "Baru sebentar tadi." Jawab saya. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya." "Memang saya tertunggu-tunggu," luah Jamal , lembut.
 
& PETUA BILA MENULIS KARANGAN
· Perlu memahami betul-betul kehendak soalan.
· Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran, kemudian susun mengikut mana yang lebih penting.
· Tuliskan karangan berdasarkan rangka yang kamu sediakan.
· Karangan mestilah mempunyai pendahuluan, isi-isi dan penutup.
· Bagi karangan meminta fakta , sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelok-eloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi.
· Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah.
& PEMARKAHAN PENULISAN
A. Pemberian Markah
1. Penilaian aspek isi   ( 10 markah )
a. Isi mestilah terdiri daripada 4 atau 5 isi penting.
( Setiap isi memerlukan HURAIAN, KETERANGAN dan CONTOH yang sesuai. Huraian isi perlu jelas dan tepat. Contoh yang diberikan mestilah bersesuaian dengan isi atau tema yang hendak ditulis. )
2 markah X 4 isi yang lengkap = 8 markah
1 markah pendahuluan  = 1 markah
1 markah penutup  = 1 markah

    Soalan 1 = 25 markah
    Soalan 2 = 25 markah
          50 markah.
    Jumlah keseluruhan =
    50 X 2 = 100 markah
Jumlah    = 10 markah
2. Penilaian aspek Bahasa ( 15 markah )
Aspek bahasa terbahagi
a. Perbendaharaan kata = 3 markah
b. Struktur ayat   = 3 markah
c. Imbuhan   = 3 markah
d. Tanda baca   = 3 markah
e. Ejaan   = 3 markah
Jumlah     15 markah
3.  Jadi jumlah markah keseluruhannya ialah 15 + 10 = 25 markah untuk satu soalan
4.  Markah penuh diberi untuk satu-satu isi yang dapat disampaikan dengan baik iaitu pengolahannya menarik dan sangat berkesan.
5.  1 markah diberi untuk satu-satu isi yang pengolahannya kurang menarik.
6.  ½ markah pula untuk satu-satu isi yang pengolahannya lemah.
7.  Penulisan yang kemas, bersih, teratur serta senang dibaca juga mempengaruhi markah.
8.  Pembahagian markah adalah sama banyak bagi kedua-dua soalan tersebut. Adik-adik mesti menjawab kedua-dua soalan untuk lulus dengan gred yang baik.
* Peringatan
: karangan yang terpesong, markah yang diberi tidak melebihi 5 markah daripada 25 markah. Ini bermakna walau baik sekali pun karangan tersebut ,  jika terpesong, markah tertinggi hanyalah 5 markah sahaja.
: isi yang berunsur negatif tidak akan diberi markah. ( ukuran nilai ialah yang berteraskan budaya Melayu / Islam )
Tahukah kamu ?
Ada markah tambahan (bonus) diberikan untuk karangan yang mempunyai susunan isi dan jalinan idea yang baik.
Kata aluan dan ucap terima kasih bagi karangan berbentuk surat kiriman dan ucapan adalah dikira sebagai format.
B. Potong Markah
1. Bilangan perkataan tidak mencukupi
 - kurang daripada 40 perkataan   ( markah penuh tidak melebihi 10 )
 - 41 hingga 50 patah   ( tolak 3 markah )
 - 51 hingga 60 patah   ( tolak 2 markah )
 - 61 hingga 70 patah   ( tolak 1 markah )
2. Bagi setiap satu kesalahan
- imbuhan  tolak ½ markah
- tanda baca tolak ½ markah
- ejaan  tolak ½ markah
3.  Karangan yang terpesong langsung
       -  markah yang diperolehi tidak melebihi 10 markah
4.  Format
Isi 10
B   a perbendaharaan kata      b struktur ayat      c imbuhan      d tanda baca      e ejaan 33333
Jumlah Tolak bilangan perkataan         - format         - tiada perenggan 25332
Jumlah keseluruhan 17
- salah format tolak 3 markah daripada jumlah markah yang diperolehi untuk soalan itu. (markah keseluruhan)
 
Contoh pemotongan markah surat kiriman ;
tiada alamat   tolak 1
tiada nama pengirim  tolak 1
tiada tanda tangan  tolak 1
tiada tarikh   tolak ½
tiada kata panggilan hormat  tolak 1
tiada ucapan terima kasih tolak 1
Salah letak format  tolak ½
tiada tajuk bagi surat rasmi tolak ½
Tahukah kamu ?:
Kesalahan yang melebihi enam (6) kali bermakna anda tidak mendapat sebarang markah (0) bagi setiap satu aspek tatabahasa.
Tiada potongan bagi kesalahan ejaan yang berulang.
Potongan keseluruhan bagi tiap-tiap 5 aspek tatabahasa tidak lebih daripada 3 markah.
 
& TANDA MEMERIKSA
isi     ü
salah guna perkataan  _____________________
kesalahan struktur ayat   /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
kesalahan ejaan   /
kesalahan ejaan yang berulang  //
tanda yang tertinggal   /
kesalahan imbuhan
kesalahan tanda baca   O
isi yang tidak berkaitan  (   )

 
Tip :
Cara membilang perkataan
Nama khas yang terdiri daripada beberapa patah perkataan dikira sebagai satu perkataan saja contoh ‘ Bahasa Melayu Tahun Enam ‘
& BAGAIMANA MENDAPAT MARKAH TINGGI (‘A’) ?
1. Baca semua soalan yang diberi
Þ Fahami arahan kehendak soalan.
Þ Kenal pasti format yang perlu digunakan.
Þ Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan.
2. Guna isi yang berlainan
Þ susun isi secara berturutan
Þ letak isi mengikut perenggan
Þ memberi huraian yang tepat kepada isi.
Þ sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni.
3. penggunaan perkataan yang pelbagai
Þ ada menggunakan perkataan yang terkini
Þ elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap
Þ penggunaan perkataan teknikal dengan tepat
Þ elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima.
4. susun ayat dengan kemas
Þ elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek
Þ guna ayat yang pendek tetapi lengkap
Þ kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik
5. penggunaan tanda baca pada tempat yang betul
Þ gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan
Þ gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya.
6. dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan
Þ dapat membezakan imbuhan an dan kan
Þ guna imbuhan yang pelbagai - awalan / akhiran / sisipan / apitan ( sekurang-kurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis )
7. tulis mengikut ejaan yang betul
Þ elak mengikut sebutan dialek / daerah
Þ elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan
Tahukah kamu ?
Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan.( contoh keretapi, jawatankuasa, dan lain-lain )
& KELEMAHAN KARANGAN
A] Kesalahan memilih tajuk
· Kesalahan memilih tajuk biasanya berlaku kerana calon tidak memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Keadaan ini terjadi mungkin calon terburu-buru menyiapkan karangan. Mereka menulis karangan asalkan siap sahaja.
B] Kekurangan isi
· Oleh sebab kekurangan isi, sesetengah calon menghuraikan isi secara mendatar atau meleret-leret. Ini juga boleh menyebabkan terjadinya pengulangan isi yang sama. Hal ini berlaku kerana calon kurang membaca dan terhadnya pengetahuan.
C] Pembahagian perenggan
· Ada calon meletakkan beberapa isi dalam satu perenggan. Ini menyebabkan sesuatu isi tidak dapat dihurai secara mendalam. Malah ada calon menulis hanya satu perenggan untuk satu karangan !
D] Tidak merangka karangan
· Ada calon yang terus menulis tanpa mencari isi terlebih dahulu. Calon yang tidak merangka bererti calon tersebut tidak menyusun isi. Ini menyebabkan karangan tidak kemas dan bercelaru. Ia juga menyebabkan susunan isi tidak berturutan.
· Terdapat juga isi yang sama diulang. Malah ada calon yang menulis sambil mengharapkan isi datang kemudian ( terlintas di fikiran ).
E] Kesalahan tatabahasa
· Calon perlu tahu , penguasaan bahasa terkini amat penting bagi memastikan karangan mendapat ‘A’.
· Pada tahap Tahun 6 , sepatutnya masalah kesalahan ejaan tidak lagi timbul. Masih ada calon yang tidak dapat membezakan antara "pada" dengan "di", "dari" dengan "daripada", "bila" dengan "apabila" dan pelbagai lagi. Ramai yang tidak menggunakan imbuhan dengan betul. Lebih malang lagi calon tidak menggunakan imbuhan langsung untuk karangannya.
F] Kesuntukan masa
· Masa membina karangan sangat terhad. Pengurusan masa memainkan peranan penting. Calon yang tidak peka akan terburu-buru menyiapkan karangan. Ini menyebabkan tiada masa untuk menyemak kesalahan tatabahasa. Malah nombor soalan pun tidak sempat ditulis.
· Terdapat kes calon yang cemerlang, hanya menjawab satu soalan sahaja dengan baik dan mendapat markah penuh. Tetapi tidak menjawab satu soalan lagi. Akibatnya beliau hanya mendapat 50 % ( ‘C’ ) sahaja.
G] Kesalahan lain
· Tidak mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan.
· Tidak dapat mengenal pasti format yang diperlukan.
· Masih ada yang menggunakan bahasa dialek daerah ( bahasa kampung / bahasa Kelantan )
Di bawah ini adalah contoh kesalahan tatabahasa. Ayat di dalam kurungan adalah pembetulannya.
A. Penggunaan Perkataan Yang Berulang Dalam Suatu Ayat.
ÖSelepas mandi Yusri bersarapan , selepas itu dia memakai baju , selepas itu dia pergi ke sekolah pula dengan menaiki basikal.
R( Selepas mandi , Yusri bersarapan dan memakai baju. Kemudian Yusri pergi ke sekolah dengan menaiki basikal. )
B. Salah Menggunakan Perkataan
dari dan daripada
ÖKain batik itu datang daripada Terengganu.
R( Kain batik itu datang dari Terengganu.)
ÖSaya baru terima surat itu dari kakak.
R( Saya baru terima surat itu daripada kakak.)
untuk , supaya dan selama
ÖCikgu Zaidi pergi ke pasar untuk membeli sayur.
R( Cikgu Zaidi pergi ke pasar membeli sayur.)
ÖAhmad menjerit untuk meminta tolong.
R( Ahmad menjerit meminta tolong.)
ÖSaya bercita-cita untuk menjadi doktor.
R( Saya bercita-cita hendak menjadi doktor.)
ÖAminah belajar bersungguh-sungguh untuk lulus dalam ujian.
R( Aminah belajar bersungguh-sungguh supaya lulus dalam ujian.)
ÖKami akan tinggal untuk dua minggu.
R( Kami akan tinggal selama dua minggu.)
ÖUjian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung untuk satu jam.
R( Ujian mata pelajaran Bahasa Melayu itu berlangsung selama satu jam.)
adalah dan ialah
ÖAdalah dengan hormatnya dimaklumkan …………
R( Dengan hormatnya dimaklumkan ……………….  )
ÖTuduhan itu adalah fitnah belaka.
R( Tuduhan itu fitnah belaka.)
ÖKeperluan asas manusia adalah makanan, perlindungan dan pakaian.
R( Keperluan asas manusia ialah makanan, perlindungan dan pakaian.)
bila dan apabila
ÖZainal pun bangun bila namanya dipanggil.
R( Zainal pun bangun apabila namanya dipanggil.)
ÖBila dimarahi ayah, adik menangis tersedu-sedu.
R( Apabila dimarahi ayah, adik menangis tersedu-sedu.)
ramai, banyak, semua dan para
ÖRamai murid-murid menonton pertandingan bola sepak itu.
R( Ramai murid menonton pertandingan bola sepak itu.)
ÖBanyak pakaian-pakaian terpakai dijual oleh Ali.
R( Banyak pakaian terpakai dijual oleh Ali.)
ÖSemua guru-guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan.
R( Semua guru Sekolah Kebangsaan Darau diberi penghargaan.)
ÖPara-para jemputan dipersilakan masuk ke dewan.
R( Para jemputan dipersilakan masuk ke dewan.)
ÖGuru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah-hadiah pemenang-pemenang.
R( Guru Besar tampil ke hadapan untuk menyampaikan hadiah pemenang-pemenang.)
yang dan bahawa
ÖHasri memberitahu yang dia tidak dapat hadir ke sekolah.
R( Hasri memberitahu bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah.
ÖMereka memberitahu yang tindakan itu tidak adil.
R( Mereka memberitahu bahawa tindakan itu tidak adil.)
kata ganti nama
ÖAmbil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja sini.
R( Ambil lauk-pauk itu dan hidangkan di meja ini. )
ÖEntah siapa yang difikirkannya, sejak tadi asyik termenung.
R( Entah apa yang difikirkannya, sejak tadi asyik termenung.)
kata ganti "dia" dan "ia"
nota : kata ganti "dia" ialah kata ganti nama untuk manusia sahaja. Kata ganti nama "ia" ialah untuk binatang, benda, pokok masalah dan sebagainya.
ÖPokok bunga itu tumbuh dengan subur. Dia dijaga dengan rapi oleh Sani.
R( Pokok bunga itu tumbuh dengan subur. Ia dijaga dengan rapi oleh Sani.)
ÖPerut Rosli memulas. Ia memulas sejak malam tadi lagi.
R( Perut Rosli memulas sejak malam tadi lagi.)
apa, mana dan bagaimana
ÖBaju apa yang kamu pakai ?
R( Baju mana yang kamu pakai ? )
ÖMana katanya betul belaka.
R( Apa katanya betul belaka.)
ÖApa pendapat tuan mengenai soal itu ?
R( Bagaimana pendapat tuan mengenai soal itu ? )
penjodoh bilangan
ÖIbunya seorang yang baik hati.
R( Ibunya baik hati.)
ÖAmran pulang ke rumah dengan sebuah bas sekolah.
R( Amran pulang ke rumah dengan bas sekolah.)
Di dan pada
Di dan pada
ÖBeri surat ini pada Hasrul.
R( Beri surat ini kepada Hasrul.)
ÖDi masa rehat saya ke kantin.
R( Pada masa rehat saya ke kantin.)
 
C. Kesalahan Struktur Ayat (ayat bercelaru dan berbelit-belit)
ÖDengan cepat berjalan adik kerana mengikut emak hendak ke pasar.
R( Adik berjalan dengan cepat kerana hendak mengikut emak ke pasar.)
ÖSemua kuih di atas meja itu telah dimakan oleh saya.
R( Semua kuih di atas meja itu telah saya makan.)
ÖBila bangun tidur saya mandi dan makan pagi lepas itu pergi ke sekolah
R( Apabila bangun tidur saya mandi dan bersarapan. Kemudian, saya pergi ke sekolah.)
ÖMamat kelihatan muram ibunya meninggal dunia
R( Mamat kelihatan muram semenjak ibunya meninggal dunia.)
ÖSaya tidak akan melupai peristiwa itu sampai selama-lamanya.
R( Saya tidak akan melupai peristiwa itu sampai bila-bila.)
ÖApakah nama kamu ?
R( Siapakah nama kamu ? )
D.  Tanda baca
menggunakan tanda baca pada tempat yang salah
ÖRahman pandai bermain pelbagai alat muzik , gitar , piano dan , dram.
R( Rahman pandai bermain pelbagai alat muzik ; gitar , piano , dan dram.)
tidak menggunakan tanda baca pada tempat yang betul
ÖJangan bergerak Kalau bergerak kamu akan ditembak ,jerit polis kepada perompak itu.
R( "Jangan bergerak ! Kalau bergerak kamu akan ditembak," ,jerit polis kepada perompak itu.)
Penggunaan huruf kecil / besar tidak pada tempat
Ö Siapakah pemenang dalam Pertandingan Syarahan anjuran berita harian
      itu ?
R ( Siapakah pemenang dalam pertandingan syarahan anjuran Berita Harian
       itu ? )
ÖJarak rumah saya dari Bandar Jerteh ialah 2.5 Kilometer.
R( Jarak rumah saya dari bandar Jerteh ialah 2.5 kilometer.)
E.  Imbuhan
Tidak dapat membezakan antara kata depan dengan.imbuhan "di" dan "ke"
ÖMasukkan buku ini didalam beg.
R( Masukkan buku ini ke dalam beg.)
ÖSemua murid di kehendaki beratur dipadang sebelum masuk ke dewan.
R( Semua murid dikehendaki beratur di padang sebelum masuk ke dewan.)
Tidak dapat membezakan imbuhan "an dan "kan"
ÖMasakkan ibu sungguh lazat.
( Masakan ibu sungguh lazat.)
ÖMasukan buku ini ke dalam almari.
R( Masukkan buku ini ke dalam almari.)
Lain-lain kesalahan
ÖKejayaan Najib membanggakan dan mengembirakan ibu bapanya.
R( Kejayaan Najib membangga dan menggembirakan ibu bapanya.)
Ö Pasar Besar Jertih mempunyai tempat meletak kereta yang menyelesa.
R ( Pasar Besar Jertih mempunyai tempat letak kereta yang selesa.)
 
KESALAHAN  TATABAHASA YANG BIASA KITA LAKUKAN

“Perkara yang diterangkan mesti mendahului “penerang”
contoh ayat : Kakak saya sedang memasak gulai nangka. Dia menyenduk seketul nangka gulai dan menyuruh saya merasanya.
(Dalam frasa nama *gulai nangka*, unsur yang diterangkan ialah gulai. Dalam frasa nama *nangka gulai* , unsur yang diterangkan ialah nangka. )
salah
Betul
Cili sos
Mini perpustakaan
Zaleha Restoran
Jaya Klinik
Sos cili
Perpustakaan mini
Restoran Zaleha
Klinik Jaya
Kata jamak
salah
betul
mereka-mereka
semua kereta-kereta
para-para pelajar
empat orang abang-abang
mereka
semua kereta
para pelajar
empat orang abang
kata penguat
salah
betul
sangat tinggi sekali
sungguh jauh sekali
paling indah sekali
amat menakutkan sekali
sangat tinggi
sungguh jauh
paling indah
amat menakutkan
kata adjektif dan imbuhan “ter” tanpa penguat.
Salah
betul
Sani mendapat markah yang tertinggi sekali.
Hassan ialah peserta yang termuda sekali dalam pertandingan itu.
Sani mendapat markah yang tertinggi .
Hassan ialah peserta yang termuda dalam pertandingan itu.
kata hubung
salah
betul
Sally sedang membaca bila saya tiba di rumahnya.
Badannya besar kecuali kakinya kecil.
Sally sedang membaca apabila saya tiba di rumahnya.
Badannya besar tetapi kakinya kecil.
Kata bilangan
salah
betul
Sekolah itu telah menjalan berbagai aktiviti semasa “Minggu Penyayang”.
Beribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan.
Setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.
Sekolah itu telah menjalankan berbagai-bagai aktiviti semasa “Minggu Penyayang”.
Beribu- ribu  peniaga tidak membayar cukai pendapatan.
Setengah- setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.
7. Kata Sendi
            i - Dari
salah
betul
Umar telah berpindah daripada sekolah ini bulan lalu.
Daripada hari ini, saya akan belajar bersungguh-sungguh.
Umar telah berpindah dari sekolah ini bulan lalu.
Dari hari ini, saya akan belajar bersungguh-sungguh.
ii - Daripada
salah
betul
Tilam itu dibuat dari getah asli.
Sukarmi lebih tinggi dari abangnya.
Tinggal di rumah lebih baik dari tinggal di asrama.
Tilam itu dibuat daripada getah asli.
Sukarmi lebih tinggi daripada abangnya.
Tinggal di rumah lebih baik daripada tinggal di asrama.
iii - Pada
salah
betul
Saya selalu pergi ke ibu kota di Hari Kebangsaan.
Di petang semalam , saya pergi ke perpustakaan awam.
Kita mestilah menumpukan taat setia dengan negara.
Saya selalu pergi ke ibu kota pada Hari Kebangsaan.
Pada petang semalam , saya pergi ke perpustakaan awam.
Kita mestilah menumpukan taat setia pada negara.
iv - Di
salah
betul
Saya dilahirkan diSarawak.
Ayah awak bekerja dimana ?
Saya dilahirkan di Sarawak.
Ayah awak bekerja di mana ?

Penjodoh bilangan
salah
betul
Setiap orang pelajar.
Sesetengah orang rakyat.
Seluruh buah negeri.
Semua ekor binatang.
Setiap pelajar.
Sesetengah rakyat.
Seluruh negeri.
Semua binatang.
Kata ganti diri
salah
betul
Pencuri itu telah ditangkap. Beliau dibawa ke balai polis.
Kau tinggal di mana ?” tanya Siva kepada gurunya.
Pencuri itu telah ditangkap. Dia dibawa ke balai polis.
Cikgu tinggal di mana ?” tanya Siva kepada gurunya.
Kata adjektif
salah
betul
Masakan yang dihidangkan oleh ibunya  benar lazat.
Pemandangan di pantai yang nian indah itu mempesonakannya.
Masakan yang dihidangkan oleh ibunya lazat benar..
Pemandangan di pantai yang indah nian itu mempesonakannya.
kata kerja transitif
salah
betul
Ibu sedang jahit baju kurung.
Ayah selalu cuci keretanya.
Ibu sedang menjahit baju kurung.
Ayah selalu mecuci keretanya.
Ayat pasif
salah
betul
Cerpen itu telah dikarang oleh saya.
Latihan itu mesti dibuat oleh kau.
Cerpen itu telah saya karang..
Latihan itu mesti kaubuat.
Kata tanya
salah
betul
Kamu berasal dari manakah ?
Apa nama pengawas itu ?
Bila ayah akan pulang ?
Binatang peliharaan awak bernama siapa ?
Kamu berasal dari mana ?
Siapakah nama pengawas itu ?
Bilakah ayah akan pulang ?
Binatang peliharaan awak bernama apa ?
Ejaan
salah
betul
Kanak-kanak itu di bawa oleh ibunya ke hospital.
Kucing itu tidur dibawah meja.
Amin mendapat tempat ke tiga dalam acara itu.
Ke tua mereka seorang yang bertanggungjawab.
Ibu bapa mestilah menunjukkan tauladan yang baik kepada anak-anak.
Orang tua itu mewasiatkan harta pesakanya kepada anaknya yang bongsu.
Kanak-kanak itu dibawa oleh ibunya ke hospital.
Kucing itu tidur di bawah meja.
Amin mendapat tempat ketiga dalam acara itu.
Ketua mereka seorang yang bertanggungjawab.
Ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak.
Orang tua itu mewasiatkan harta pusakanya kepada anaknya yang bongsu.
 
Kata Ganti Diri
1.         Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang.
2. Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. Misalnya:
*Kucing itu mati. la dilanggar lori. (salah)
Kucing itu mati dilanggar lori. (betul)
3. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa, guru, menteri atau orang tuatua, dan bukan kanakkanak. Misalnya:
*Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. (salah)
Dia ditangkap kerana mengedarkan dadah. (betul)
4.         Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi *kamukamu, *andaanda, *mereka-mereka, dan sebagainya. Misalnya:
*Merekamereka yang bersalah akan dihukum. (salah)
Mereka yang bersalah akan dihukum. (betul)
5. Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi "ianya. Misalnya:
*Jika tidak dirawat, mungkin ianya akan lumpuh. (salah)
Jika tidak dirawat, mungkin is akan lumpuh. (betul)
6.         Kata ganti diri seperti beta, baginda, dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja saja.
 
Kata Bilangan
1.         Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda, misalnya satu, dua, dan seterusnya, atau beberapa, semua, dan sebagainya.
2.         Kata bilangan tak tentu setengahsetengah, kata bilangan pisahan tiaptiap, dan kata bilangan himpunan keduadua, dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenangwenangnya. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a)        *Setengah orang tidak suka akan durian. (salah)
Setengahsetengah orang tidak suka akan durian. (betul)
(b)        *Tiap pelajar harus berdisiplin. (salah)
*Tiaptiap pelajar harus berdisiplin. (betul)
(c)        *Kedua orang itu anggota polis. (salah)
Keduadua orang itu anggota polis. (betul)
(d)        `Berbagai usul dikemukakan­nya. (salah)
Berbagaibagai usul dikemukakannya.(betul
3. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi  parapara. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
*Parapara peserta sedang berbaris.(salah)
Para peserta sedang berbaris. (betul
4. Kata bilangan tentu seperti satu, dua, tiga, dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a)        *Sudah dua suku jam dia menunggu. (salah)
Sudah dua jam suku dia menunggu. (betul)
(b)        *Harganya tiga setengah ringgit. (salah)
Harganya tiga ringgit setengah. (betul)
 
3 Penjodoh Bilangan
1. Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.
2. Walau bagaimanapun, penjodoh bilangan tidak perlu digunakan ,bersamasama dengan kata bilangan seperti para, segala, sekalian, seluruh, semua, sebahagian, setengahsetengah, dan sebilangan. Misalnya:
(a)        *para orang pelajar (salah)
            Para pelajar (betul)
(b)        *segala ekor binatang (salah)
            segala binatang (betul)
(c)        *sekalian orang peserta (salah)
            sekalian peserta (betul)
(d)        *seluruh buah negari (salah)
            seluruh negeri (betul)
(e)        *semua orang gadis (salah)
            semua gadis (betul)
 
4 Kata Sendi
1. Kata sendi ialah kata yang digunakan bersamasama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan katakata lain dalam ayat.
2. Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kata kerja tak transitif, kata sendi tidak boleh dilenyapkan. Misalnya:
(a)        *Ravi suka durian. (salah)
            Ravi suka akan durian. (betul)
(b)        *Kami lalu jalan itu supaya cepat sampai. (salah)
Kami lalu di jalan itu supaya cepat sampai. (betul)
(c)        *Abang sudah pergi pejabat.(salah)
Abang sudah pergi ke pejabat. (betul)
(d)        *Kita mesti hormat guru. (salah) Kita mesti hormat akan/kepada/ terhadap guru. (betul)
(e)        *Saya bertemu Ali di pasar pagi tadi. (salah)
Saya bertemu dengan Ali di pasar pagi tadi. (betul)
3 .Elakkan penggunaan kata sendi yang diberikan dalam kurungan.
Para pelancong dari Jepun. (bukan *daripada)
(b)        Ucapan itu daripada Encik Jamal. (bukan *dan)
Ali lebih tinggi daripada Ahmad. (bukan *dari)
(d)        Bekas itu dibuat daripada plastik. (bukan *dari)
(e)        Buku ini terdiri daripada tiga bahagian. (bukan *dari)
(f)         Pada waktu petang, saya membantu ayah. (bukan * di)
(g)        Buku itu ada pada Sheila. (bukan *dengan)
h) Pasu itu terhempas ke tanah. (bukan *di)
(i)         Encik Azman sudah berpindah ke Kelang. (bukan * di)
j)Buku itu sudah saga pulangkan kepada pustakawan. (bukan *ke)
k)Isa tertarik oleh kejelitaan gadis itu. (bukan * dengan)
l)Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang saudara­
saudara berikan. (bukan * diatas)
 
5 Kata Kerja Tak Transitif
1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh.
2. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber, atau men, atau ter, misalnya: berbincang, berkata, bertanya, melompat, tersenyum, dan sebagainya tidak boleh ditiadakan awalannya. Contohnya:
(a)        *Dia kata kepada saya. (salah)
            Dia berkata kepada saya. (betul)
(b)        *Jangan lompat. (salah)
            Jangan melompat. (betul
(c)        *Dia senyum kepada saya. (salah)
            Dia tersenyum kepada saya. (betul)
 
6 Kata Kerja Transitif
1.         Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat.
2.         Objeknya mestilah frasa nama.
3.         Kecuali kata makan dan minum serta katakata yang berapitan ber...kan, semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan men, Misalnya:
(a) *Dia suka baca buku. (salah)
Dia suka membaca buku (betul
(b) *Ahmad tendang bola itu. (salah)
Ahmad menendang bola itu. (betul)
4. Kata kerja transitif yang berapitan men ...kan dan men ...i berbagaibagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhatihati. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a) *Dia memberikan saya sebatang pena. (salah)
Dia memberi saya sebatang pena. (betul)
Dia memberikan sebatang pena kepada saya. (betul)
(b) *Hakim menjatuhkan orang itu hukuman mati. (salah)
Hakim menjatuhi orang itu hukuman mati. (betul)
Hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap orang itu. (betul)
 
7 Kata Tanya
1.         Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.
2.         Beberapa contoh kata tanya yang biasa digunakan ialah apa, bagaimana, berapa, mana, mengapa, dan siapa.
3.         Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya Bering berlaku pada kata apa dan siapa.
4.         Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang saja.
5.         Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia.
6. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a)        *Nama kucing ini siapa? (salah)
            Nama kucing ini apa? (betul)
(b)        *Apa nama anak saudara ini?      (salah)
Siapa nama anak saudara ini? (betul)
 
8 Kata Hubung
1. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat.
2. Elakkan penggunaan kata hubung yang diberikan di dalam kurungan.
(a)        Koding berdiri lalu memberikan jawapan. (bukan *maka)
(b)        Gadis itu cantik tetapi sombong. (bukan *meskipun)
(c)        Dia akan tidur di rumah saya atau di hotel. (bukan *dan)
(d)        Siti menangis apabila mendengar berita itu. (bukan *bila)
(e)        Saya terkejut apabila Lili menjerit. (bukan *bila)
(f)         Kita mestilah yakin bahawa Tuhanlah yang menentukan segalagalanya. (bukan "agar)
(g)        Sekiranya saya terlupa, tolong ingatkan saya. (bukan *maka)
(h)        Bayi itu lapar maka dia menangis. (bukan *hingga)
(i)         Jamal rajin membaca buku tetapi adiknya malas. (bukan * meskipun)
(j)         Buku ini berguna bukan saja bagi para pelajar tetapi juga bagi para guru. (bukan * baik...ataupun)
 
9 Penggunaan Kata yang Tidak Tepat
1. Dalam bahasa Malaysia, ada beberapa kata yang seakanakan sama ejaannya tetapi berlainan maknanya.
2. Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus, maka berlakulah kesalahan ini.
3.         Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah dalam ayat.
Kata dan Keterangannya
Contoh Kesalahan dan Pembetulan
Adakah dan Apakah
i. Kata adakah digunakan untuk mendapat jawapan ya atau tidak.
ii. Kata apakah digunakan untuk mendapat jawapan tentang nama binatang,benda, keterangan tentang sesuatu, dan untuk menanyakansesuatu yang tidak khusus.
iii. Kesalahan dalam penggunaan kata berlaku apabila kata apakah digunakan pada tempat adakah.
Salah
(a) *Apakah benar ceritamu itu?
(b) *Apakah Ali datang semalam?
(c) *Apakah kamu bermimpi?
Betul
(a) Adakah benar ceritamu itu?
(b) Adakah Ali datang semalam?
(c) Adakah kamu bermimpi?
Banyak dan Ramai
i. Kata banyak mempunyai hubungan dengan jumlah atau bilangan sama ada manusia, benda, atau binatang.
ii. Kata ramai pula mempunyai hubungan
dengan keadaan Huh-rendah,
riang, gembira, meriah, serba
gist, sibuk, tidak sunyi, dan pen-
duduk yang banyak. Jadi, kata
ramai menunjukkan suasana atau
keadaan.
iii. Kesalahan penggunaan kata berlaku
apabila kata banyak diganti dengan
kata ramai.
Salah
(a)* Ramai orang yang Nadir dalam majlis itu.
(b) *Tidak ramai orang yang suka akan ikan air tawar
(c) *Sudirman mempunyai peminat yang ramai.
Betul
(a) Banyak orang yang Nadir dalam majlis itu.
(b) Tidak banyak orang yang suka akan ikan air tawar.
(c) Sudirman mempunyai peminat yang banyak.
Boleh dan Dapat
i. Kata boleh lebih sesuai digunakan
dalam hubungan dengan keizinan.
ii Kata dapat pula lebih sesuai
digunakan dalam hubungan dengan
keupayaan atau kemampuan.
iii. Kesalahan penggunaan kata berlaku
apabila kata dapat diganti dengan
kata boleh.
Salah
(a) *Adik saya sudah boleh menungang basikal.
(b) *Dia tidak boleh Nadir kerana deman.
(c) *Saya tidak boleh berlari kencang kerana badan saya gemuk.
Betul
(a) Adik saya sudah dapat menunggang basikal.
(b) Dia tidak dapat Nadir kerana demam.
(c) Saya tidak dapat berlari kencang kerana badan saya gemuk.
Bukan dan Tidak
i. Kata bukan dan tidak tergolong
dalam kelas kata nafi untuk
membentuk ayat nafi.
ii. Kata bukan tidak boleh digunakan
apabila frasa adjektif atau frasa
kerja menjadi predikat ayat.
iii. Kata tidak pula tidak boleh diguna-
kan apabila frasa nama menjadi
predikat ayat.
Salah
(a) *Beg ini bukan berat.
(b) "Adik bukan tidur di bilik.
(c) *Dia bukan menulis surat.
Betul
(a) Beg ini tidak berat.
(b) Adik tidak tidur di bilik.
(c) Dia tidak menulis surat.
Golong dan Gulung
i. Kata golong boleh diberi imbuhan
menjadi menggolongkan, tergolong,
golongan, dan penggolongan. Tiap-
tiap kata ini berbeza maknanya.
ii. Kata gulung pun boleh diberi imbuhan
menjadi bergulung, mengulung, ter-
gulung, dan gulungan.
iii. Kata golong dan gulung ini sering
salah digunakan dan salah dieja
kerana seakan-akan sama bentuknya.
Salah
(a) *Gulungan petani memerlukan bantuan.
(b) *Mereka tergulung dalam kumpulan orang baik-baik.
(c) "Beliau menggulungkan mereka sebagai penentang.
(d) *Kakak sedang menggolong tikar.
Betul
(a) Golongan petani memerlukan bantuan.
(b) Mereka tergolong dalam kumpulan orang baik-baik.
(c) Beliau menggolongkan mereka sebagai penentang.
(d) Kakak sedang menggulung tikar.
Menonton dan Menuntun
i. Kata menonton bererti melihat
sesuatu pertunjukan. Selain itu,
ada pula kata mempertontonkan,
tontonan, dan penonton. Setiap kata
ini berbeza maknanya.
ii. Kata menuntun pula bererti me-
mimpin. Selain itu, ada juga kata lain seperti bertuntun, tuntunan, dan penuntun. Setiap kata ini pun berbeza maknanya.
iii. Penggunaan kata menonton sering dieja salah sebagai menuntun kerana bentuknya seakan-akan sama.
Salah
(a) *Kami menuntun televisyen sehingga larut malam.
(b) *Kumpulan itu akan mempertuntunkan suatu drama.
(c)*Filem Mandarin semakin kerap menjadi tuntunan kita.
(d)*Para penuntun bersorak apabila Anbalagan berjaya menjaringkan bola.
Betul
(a) Kami menonton televisyen sehingga larut malam.
(b) Kumpulan itu akan mempertontonkan suatu drama.
(c) Filem Mandarin semakin kerap menjadi tontonan kita.
(d) Para penonton bersorak apabila Anbalagan berjaya menjaringkan bola.
Pedalaman dan Pendalaman
i. Kedua-dua kata ini berasal daripada
kata yang sama (dalam) tetapi
berbeza maknanya.
ii. Pedalaman bererti kawasan yang
terpencil atau daerah yang jauh
dari perhubungan dan kemudahan.
iii. Pendalaman pula bererti usaha
mendalami atau mendalamkan.
iv. Kesalahan pengunaan kata ini dalam
ayat berlaku kerana ketidakpastian
tentang ejaannya.
 Salah
(a) *Beberapa kawasan pendalaman di Kelantan dinaiki air.
(b) *Pedalaman dasar Sungai Kelang di lakukan untuk mengelakkan berlakunya banjir.
Betul
(a) Beberapa kawasan pedalaman di Kelantan dinaiki air.
(b) Pendalaman dasar Sungai Kelang dilakukan untuk mengelakkan berlakunya banjir.
Pendapat dan Pendapatan
i. Kedua-dua kata ini pun berasal
daripada kata yang sama (dapat)
tetapiberbeza maknanya.
ii. Pendapat bererti buah fikiran atau
pandangan.
iii. Pendapatan pula bererti hasil pen-
carian yang biasanya dihubungkan
dengan gaji atau upah.
iv. Kesalahan penggunaan kata berlaku
apabila kata pendapatan digunakan
pada tempat pendapat.
Salah
(a) *Pada pendapatan saudara, dapatkah rancangan ini dijalankan?
(b) "Pada pendapatan saya,penswastaan banyak membawa
kebaikan.
Betul
(a) Pada pendapat saudara, dapatkah rancangan ini dijalankan?
(b) Pada pendapat saya, penswastaan banyak membawa kebaikan.
Tembok dan Tembuk
i. Tembok bererti dinding atau
halangan yang dibuat daripada
batu. Kata ini boleh dibentuk
menjadi kata kerja menembok yang
bererti mendinding.
ii. Tembuk pula bererti tembus atau
berlubang. Kata ini pun boleh di-
bentuk menjadi kata kerja menembuk
yang bererti membuat lubang.
iii. Kesalahan penggunaan kata ini
dalam ayat berlaku kerana ketidak-
pastian tentang ejaannya.
Salah
(a) * Tembuk Besar negeri Cina dibina oleh Shih Huang Ti.
(b) *Tapak kasut ini sudah tembok.
(c) *Pekerja itu menembok dinding dengan penebuk elektrik.
Betul
(a) Tembok Besar negeri Cina dibina oleh Shih Huang Ti.
(b) Tapak kasut ini sudah tembuk.
(c) Pekerja itu menembuk dinding dengan penebuk elektrik.
 
Bentuk Jamak
1. Bentuk jamak dapat dinyatakan
melalui:
(a)        pengulangan kata nama seperti burungburung, guruguru, kawankawan, dan sebagainya.
(b)        penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti dua buah kereta, semua pelajar, para pemudi, dan sebagainya.
(c)        Pengulangan kata adjektif seperti baikbaik, handalhandal, tinggitinggi, dan sebagainya.
(d)        pengulangan kata yang mendu­kung makna jamak seperti rakyat.
2. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang.
Misalnya:
(a)        *dua buah keretakereta (salah)
            dua buah kereta (betul
(b)        *semuapelajarpelajar(salah)
            semua pelajar (betul
(c)        "para pemudipemudi (salah)
            para pemudi (betul)
3. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak perlu diulang. Misalnya:
*Rakyatrakyat Malaysia harus bersatu padu. (salah)
Rakyat Malaysia harus bersatu padu. (betul
(b)
4. Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak, maka kata nama tidak perlu diulang. Misalnya:
Lukisanlukisan itu cantikcantik belaka. (salah)
Lukisan itu cantikcantik belaka. (betul)
(b)        *Bangunanbangunan di Kuala Lumpur tinggitinggi. (salah)
Bangunan di Kuala Lumpur tinggitinggi. (betul)
 
11 Hukum DM
1. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan katakata untuk membentuk frasa nama dalam ayat.
2. Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenangwenang.
Misalnya:
(a)        *"lainlain hal(salah)
            halhal lain (betul)
(b)        *Malik kedai runcit (salah)
            kedai runcit Malik (betul)
(c)        `goreng pisang (salah)
            pisang goreng (betul)
(d)        `cili sos (salah)
            sos cili (betul)
(e)        *mini estet(salah)
            estet mini (betul)
 
12 Frasa Adjektif
1. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat.
2. Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat.
Contohnya: sangat besar atau besar sekali.
3. Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus. Misalnya:
(a)        "Ubat itu sangat pahit betul.
            (salah)
Ubat itu sangat pahit. (atau) Ubat itu pahit betul. (betul)
Soalan inilah yang paling sukar sekali. (salah)
Soalan inilah yang paling sukar. (atau)
Soalan inilah yang sukar sekali. (betul)
4. Apabila kata adjektif yang berawalan ter digunakan sebagai penerang,
kata penguat tidak diperlukan. Misalnya:
(a)        *Asmah mendapat markah
            yang paling terbaik. (salah)
Asmah mendapat markah yang terbaik. (betul)
(b)        *Stadium inilah yang terbesar
            sekali di dunia. (salah)
Stadium inilah yang terbesar di dunia. (betul)
5. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasz
sendi apabila diperluas. Misalnya:
 (a)       *Saya gemar lagulagu Melayu asli. (salah)
            Saya gemar akan lagulagu Melayu asli. (betul)
(b) *Kami benci sikapnya itu. (salah)
            Kami benci akan sikapnya itu.(betul)
 
13 Frasa Kerja Tak Transitif
1.         Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja talk transitif sebagai kata kerja utamanya.
2.         Kata kerja talk transitif yang berapitan ber...kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran kan pada apitan ber...kan itu berasal daripada kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi dengan, atau pada, atau tentang.
Misalnya:
(a)        *berdasarkan pada keterangan ini (salah)
berdasarkan keterangan ini (betul)
(b)        *bertanyakan khabar (betul bertanyakan tentang khabar (salah)
3.         Frasa kerja talk transitif perlu diikuti frasa sendi apabila diperluas. Misalnya:
(a)        *Ingatkah kamu janji janjimu? (salah)
Ingatkah kamu akan janjijanjimu? (betul)
(b)        *Kami ingin bertemu Pengetua esok. (salah)
Kami ingin bertemu dengan Pengetua esok. (betul)
 
14 Frasa Kerja Transitif
1.         Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu.
2.         Antara kata kerja transitif dengan frasa nama sebagai objek itu, katakata lain tidak boleh disisipkan.
Misalnya:
(a)        *Kami membincangkan tentang masalah itu. (salah)
Kami membincangkan masalah itu. (betul)
(b)        *Dia membeli banyak buah.(salah)
Dia banyak membeli buah. (betul)
(c) *Saya hendak menjelaskan lagi perkara itu. (salah)
Saya hendak menjelaskan perkara itu lagi. (betul)
Saya hendak memperjelas perkara itu. (betul)
 
15 Frasa Kerja Pasif
Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat.
Oleh sebab itu, katakata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata kerja pasif itu. Misalnya:
(a)        *Surat itu saga akan balas.(salah)
            Surat itu akan saga balas.
(b)        *Orang itu kita patut Bantu.(salah)
Orang itu patut kita Bantu. (betul)
(c) *Kerja itu kamu mesti siapkan.(salah)
Kerja itu mesti kamu siapkan.(betul)
3.         Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan.
Misalnya:
(a)        *Buku itu dibaca oleh saya.(salah)
            Buku itu saya baca. (betul)
(b)        * Mejameja itu disusun oleh kami. (salah)
Mejaineja itu kami susun. (betul)
(c)        *Nota itu ditulis oleh kamu? (salah)
Nota itu kamu tulis? (betul
Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua. Misalnya:
(a)        *Dinding itu dia conteng. (salah)
            binding itu diconteng olehnya. (betul)
(b)        Drama itu mereka persembah­kan. (salah)
Drama itu dipersembahkan oleh mereka. (betul)
 
Ayat Tergantung
1.         Ayat terdiri daripada subjek dan predikat.
2.         Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya atau tidak ada predikatnya bukan ayat.
3.         Contoh kesalahan umum tentang ujaran yang tidak ada subjeknya ialah seperti yang berikut.
*Di seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi. (tidak ada subjeknya) Negaranegara di seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi. (subjeknya Negaranegara)
4.         Contoh kesalahan umum tentang ujaran yang tidak ada predikatnya ialah seperti yang berikut.
(a)        *Dia yang datang semalam? (tidak ada predikatnya)
Diakah yang datang semalam? (predikatnya: Diakah)
(b)        *Kamu yang mesti keluar dari sini. (tidak ada predikatnya)
Kamu mesti keluar dari sini. (predikatnya: mesti keluar dart sim) atau
Kamulah yang mesti keluar dari sini. (predikatnya: Kamulah)
Beberapa contoh "ayat tergantung" yang lain serta pembetulannya adalah seperti yang berikut.
(a)        *Tentang keterangan ini menjelaskan salah faham yang timbul. (tidak ada subjeknya) Keterangan ini menjelaskan salah faham yang timbul.
(Subjeknya: Keterangan im)
(b)        *Bagi setiap orang mesti mematuhi undangundang. (tidak ada subjeknya)
Setiap orang mesti mematuhi undangundang. (subjeknya: setiap orang)
*Di seluruh kawasan sudah dinaiki air. (tidak ada subjeknya) Seluruh kawasan sudah dinaiki air. (subjeknya: Seluruh kawasan)
N TATABAHASA YANG SERING KITA LAKUKAN
“Perkara yang diterangkan mesti mendahului “penerang”
contoh ayat : Kakak saya sedang memasak gulai nangka. Dia menyenduk seketul nangka gulai dan menyuruh saya merasanya.
(Dalam frasa nama *gulai nangka*, unsur yang diterangkan ialah gulai. Dalam frasa nama *nangka gulai* , unsur yang diterangkan ialah nangka. )
salah      Betul

Cili sos
Mini perpustakaan
Zaleha Restoran
Jaya Klinik

               

Sos cili
Perpustakaan mini
Restoran Zaleha
Klinik Jaya

Kata jamak
salah      betul

mereka-mereka
semua kereta-kereta
para-para pelajar
empat orang abang-abang

               

mereka
semua kereta
para pelajar
empat orang abang

kata penguat
salah      betul

sangat tinggi sekali
sungguh jauh sekali
paling indah sekali
amat menakutkan sekali

               

sangat tinggi
sungguh jauh
paling indah
amat menakutkan

kata adjektif dan imbuhan “ter” tanpa penguat.
Salah     betul

Sani mendapat markah yang tertinggi sekali.
Hassan ialah peserta yang termuda sekali dalam pertandingan itu.

               

Sani mendapat markah yang tertinggi .
Hassan ialah peserta yang termuda dalam pertandingan itu.

kata hubung
salah      betul

    Sally sedang membaca bila saya tiba di rumahnya.
    Badannya besar kecuali kakinya kecil.

               

Sally sedang membaca apabila saya tiba di rumahnya.
Badannya besar tetapi kakinya kecil.

Kata bilangan
salah      betul

Sekolah itu telah menjalan berbagai aktiviti semasa “Minggu Penyayang”.
Beribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan.
Setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.

               

Sekolah itu telah menjalankan berbagai-bagai aktiviti semasa “Minggu Penyayang”.
Beribu- ribu  peniaga tidak membayar cukai pendapatan.
Setengah- setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.

7. Kata Sendi
            i - Dari
salah      betul

Umar telah berpindah daripada sekolah ini bulan lalu.
Daripada hari ini, saya akan belajar bersungguh-sungguh.

               

Umar telah berpindah dari sekolah ini bulan lalu.
Dari hari ini, saya akan belajar bersungguh-sungguh.

ii - Daripada
salah      betul

Tilam itu dibuat dari getah asli.
Sukarmi lebih tinggi dari abangnya.
Tinggal di rumah lebih baik dari tinggal di asrama.

               

Tilam itu dibuat daripada getah asli.
Sukarmi lebih tinggi daripada abangnya.
Tinggal di rumah lebih baik daripada tinggal di asrama.

iii - Pada
salah      betul

Saya selalu pergi ke ibu kota di Hari Kebangsaan.
Di petang semalam , saya pergi ke perpustakaan awam.
Kita mestilah menumpukan taat setia dengan negara.

               

Saya selalu pergi ke ibu kota pada Hari Kebangsaan.
Pada petang semalam , saya pergi ke perpustakaan awam.
Kita mestilah menumpukan taat setia pada negara.

iv - Di
salah      betul

Saya dilahirkan diSarawak.
Ayah awak bekerja dimana ?

               

Saya dilahirkan di Sarawak.
Ayah awak bekerja di mana ?


Penjodoh bilangan
salah      betul

Setiap orang pelajar.
Sesetengah orang rakyat.
Seluruh buah negeri.
Semua ekor binatang.

               

Setiap pelajar.
Sesetengah rakyat.
Seluruh negeri.
Semua binatang.

Kata ganti diri
salah      betul

Pencuri itu telah ditangkap. Beliau dibawa ke balai polis.
“Kau tinggal di mana ?” tanya Siva kepada gurunya.

               

Pencuri itu telah ditangkap. Dia dibawa ke balai polis.
“Cikgu tinggal di mana ?” tanya Siva kepada gurunya.

Kata adjektif
salah      betul

Masakan yang dihidangkan oleh ibunya  benar lazat.
Pemandangan di pantai yang nian indah itu mempesonakannya.

               

Masakan yang dihidangkan oleh ibunya lazat benar..
Pemandangan di pantai yang indah nian itu mempesonakannya.

kata kerja transitif
salah      betul

Ibu sedang jahit baju kurung.
Ayah selalu cuci keretanya.

               

Ibu sedang menjahit baju kurung.
Ayah selalu mecuci keretanya.

Ayat pasif
salah      betul

Cerpen itu telah dikarang oleh saya.
Latihan itu mesti dibuat oleh kau.

               

Cerpen itu telah saya karang..
Latihan itu mesti kaubuat.

Kata tanya
salah      betul

Kamu berasal dari manakah ?
Apa nama pengawas itu ?
Bila ayah akan pulang ?
Binatang peliharaan awak bernama siapa ?

               

Kamu berasal dari mana ?
Siapakah nama pengawas itu ?
Bilakah ayah akan pulang ?
Binatang peliharaan awak bernama apa ?

Ejaan
salah      betul

Kanak-kanak itu di bawa oleh ibunya ke hospital.
Kucing itu tidur dibawah meja.
Amin mendapat tempat ke tiga dalam acara itu.
Ke tua mereka seorang yang bertanggungjawab.
Ibu bapa mestilah menunjukkan tauladan yang baik kepada anak-anak.
Orang tua itu mewasiatkan harta pesakanya kepada anaknya yang bongsu.

               

Kanak-kanak itu dibawa oleh ibunya ke hospital.
Kucing itu tidur di bawah meja.
Amin mendapat tempat ketiga dalam acara itu.
Ketua mereka seorang yang bertanggungjawab.
Ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak.
Orang tua itu mewasiatkan harta pusakanya kepada anaknya yang bongsu.


    Kata Ganti Diri
1.         Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang.
2. Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. Misalnya:
*Kucing itu mati. la dilanggar lori. (salah)
Kucing itu mati dilanggar lori. (betul)
3. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa, guru, menteri atau orang tuatua, dan bukan kanakkanak. Misalnya:
*Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. (salah)
Dia ditangkap kerana mengedarkan dadah. (betul)
4.         Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi *kamukamu, *andaanda, *mereka-mereka, dan sebagainya. Misalnya:
*Merekamereka yang bersalah akan dihukum. (salah)
Mereka yang bersalah akan dihukum. (betul)
5. Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi "ianya. Misalnya:
*Jika tidak dirawat, mungkin ianya akan lumpuh. (salah)
Jika tidak dirawat, mungkin is akan lumpuh. (betul)
6.         Kata ganti diri seperti beta, baginda, dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja saja.

    Kata Bilangan
1.         Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda, misalnya satu, dua, dan seterusnya, atau beberapa, semua, dan sebagainya.
2.         Kata bilangan tak tentu setengahsetengah, kata bilangan pisahan tiaptiap, dan kata bilangan himpunan keduadua, dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenangwenangnya. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a)        *Setengah orang tidak suka akan durian. (salah)
Setengahsetengah orang tidak suka akan durian. (betul)
(b)        *Tiap pelajar harus berdisiplin. (salah)
*Tiaptiap pelajar harus berdisiplin. (betul)
(c)        *Kedua orang itu anggota polis. (salah)
Keduadua orang itu anggota polis. (betul)
(d)        `Berbagai usul dikemukakan­nya. (salah)
Berbagaibagai usul dikemukakannya.(betul
3. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi  parapara. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
*Parapara peserta sedang berbaris.(salah)
Para peserta sedang berbaris. (betul
4. Kata bilangan tentu seperti satu, dua, tiga, dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a)        *Sudah dua suku jam dia menunggu. (salah)
Sudah dua jam suku dia menunggu. (betul)
(b)        *Harganya tiga setengah ringgit. (salah)
Harganya tiga ringgit setengah. (betul)

    3 Penjodoh Bilangan
1. Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.
2. Walau bagaimanapun, penjodoh bilangan tidak perlu digunakan ,bersamasama dengan kata bilangan seperti para, segala, sekalian, seluruh, semua, sebahagian, setengahsetengah, dan sebilangan. Misalnya:
(a)        *para orang pelajar (salah)
            Para pelajar (betul)
(b)        *segala ekor binatang (salah)
            segala binatang (betul)
(c)        *sekalian orang peserta (salah)
            sekalian peserta (betul)
(d)        *seluruh buah negari (salah)
            seluruh negeri (betul)
(e)        *semua orang gadis (salah)
            semua gadis (betul)

    4 Kata Sendi
1. Kata sendi ialah kata yang digunakan bersamasama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan katakata lain dalam ayat.
2. Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kata kerja tak transitif, kata sendi tidak boleh dilenyapkan. Misalnya:
(a)        *Ravi suka durian. (salah)
            Ravi suka akan durian. (betul)
(b)        *Kami lalu jalan itu supaya cepat sampai. (salah)
Kami lalu di jalan itu supaya cepat sampai. (betul)
(c)        *Abang sudah pergi pejabat.(salah)
Abang sudah pergi ke pejabat. (betul)
(d)        *Kita mesti hormat guru. (salah) Kita mesti hormat akan/kepada/ terhadap guru. (betul)
(e)        *Saya bertemu Ali di pasar pagi tadi. (salah)
Saya bertemu dengan Ali di pasar pagi tadi. (betul)
3 .Elakkan penggunaan kata sendi yang diberikan dalam kurungan.
Para pelancong dari Jepun. (bukan *daripada)
(b)        Ucapan itu daripada Encik Jamal. (bukan *dan)
Ali lebih tinggi daripada Ahmad. (bukan *dari)
(d)        Bekas itu dibuat daripada plastik. (bukan *dari)
(e)        Buku ini terdiri daripada tiga bahagian. (bukan *dari)
(f)         Pada waktu petang, saya membantu ayah. (bukan * di)
(g)        Buku itu ada pada Sheila. (bukan *dengan)
h) Pasu itu terhempas ke tanah. (bukan *di)
(i)         Encik Azman sudah berpindah ke Kelang. (bukan * di)
j)Buku itu sudah saga pulangkan kepada pustakawan. (bukan *ke)
k)Isa tertarik oleh kejelitaan gadis itu. (bukan * dengan)
l)Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang saudara­
saudara berikan. (bukan * diatas)

    5 Kata Kerja Tak Transitif
1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh.
2. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber, atau men, atau ter, misalnya: berbincang, berkata, bertanya, melompat, tersenyum, dan sebagainya tidak boleh ditiadakan awalannya. Contohnya:
(a)        *Dia kata kepada saya. (salah)
            Dia berkata kepada saya. (betul)
(b)        *Jangan lompat. (salah)
            Jangan melompat. (betul
(c)        *Dia senyum kepada saya. (salah)
            Dia tersenyum kepada saya. (betul)

    6 Kata Kerja Transitif
1.         Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat.
2.         Objeknya mestilah frasa nama.
3.         Kecuali kata makan dan minum serta katakata yang berapitan ber...kan, semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan men, Misalnya:
(a) *Dia suka baca buku. (salah)
Dia suka membaca buku (betul
(b) *Ahmad tendang bola itu. (salah)
Ahmad menendang bola itu. (betul)
4. Kata kerja transitif yang berapitan men ...kan dan men ...i berbagaibagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhatihati. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a) *Dia memberikan saya sebatang pena. (salah)
Dia memberi saya sebatang pena. (betul)
Dia memberikan sebatang pena kepada saya. (betul)
(b) *Hakim menjatuhkan orang itu hukuman mati. (salah)
Hakim menjatuhi orang itu hukuman mati. (betul)
Hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap orang itu. (betul)

    7 Kata Tanya
1.         Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.
2.         Beberapa contoh kata tanya yang biasa digunakan ialah apa, bagaimana, berapa, mana, mengapa, dan siapa.
3.         Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya Bering berlaku pada kata apa dan siapa.
4.         Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang saja.
5.         Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia.
6. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
(a)        *Nama kucing ini siapa? (salah)
            Nama kucing ini apa? (betul)
(b)        *Apa nama anak saudara ini?      (salah)
Siapa nama anak saudara ini? (betul)

    8 Kata Hubung
1. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat.
2. Elakkan penggunaan kata hubung yang diberikan di dalam kurungan.
(a)        Koding berdiri lalu memberikan jawapan. (bukan *maka)
(b)        Gadis itu cantik tetapi sombong. (bukan *meskipun)
(c)        Dia akan tidur di rumah saya atau di hotel. (bukan *dan)
(d)        Siti menangis apabila mendengar berita itu. (bukan *bila)
(e)        Saya terkejut apabila Lili menjerit. (bukan *bila)
(f)         Kita mestilah yakin bahawa Tuhanlah yang menentukan segalagalanya. (bukan "agar)
(g)        Sekiranya saya terlupa, tolong ingatkan saya. (bukan *maka)
(h)        Bayi itu lapar maka dia menangis. (bukan *hingga)
(i)         Jamal rajin membaca buku tetapi adiknya malas. (bukan * meskipun)
(j)         Buku ini berguna bukan saja bagi para pelajar tetapi juga bagi para guru. (bukan * baik...ataupun)

    9 Penggunaan Kata yang Tidak Tepat
1. Dalam bahasa Malaysia, ada beberapa kata yang seakanakan sama ejaannya tetapi berlainan maknanya.
2. Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus, maka berlakulah kesalahan ini.
3.         Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah dalam ayat.
Kata dan Keterangannya              Contoh Kesalahan dan Pembetulan

Adakah dan Apakah
i. Kata adakah digunakan untuk mendapat jawapan ya atau tidak.
ii. Kata apakah digunakan untuk mendapat jawapan tentang nama binatang,benda, keterangan tentang sesuatu, dan untuk menanyakansesuatu yang tidak khusus.
iii. Kesalahan dalam penggunaan kata berlaku apabila kata apakah digunakan pada tempat adakah.

               

Salah
(a) *Apakah benar ceritamu itu?
(b) *Apakah Ali datang semalam?
(c) *Apakah kamu bermimpi?
Betul
(a) Adakah benar ceritamu itu?
(b) Adakah Ali datang semalam?
(c) Adakah kamu bermimpi?

Banyak dan Ramai
i. Kata banyak mempunyai hubungan dengan jumlah atau bilangan sama ada manusia, benda, atau binatang.
ii. Kata ramai pula mempunyai hubungan
dengan keadaan Huh-rendah,
riang, gembira, meriah, serba
gist, sibuk, tidak sunyi, dan pen-
duduk yang banyak. Jadi, kata
ramai menunjukkan suasana atau
keadaan.
iii. Kesalahan penggunaan kata berlaku
apabila kata banyak diganti dengan
kata ramai.

               

Salah
(a)* Ramai orang yang Nadir dalam majlis itu.
(b) *Tidak ramai orang yang suka akan ikan air tawar
(c) *Sudirman mempunyai peminat yang ramai.
Betul
(a) Banyak orang yang Nadir dalam majlis itu.
(b) Tidak banyak orang yang suka akan ikan air tawar.
(c) Sudirman mempunyai peminat yang banyak.

Boleh dan Dapat
i. Kata boleh lebih sesuai digunakan
dalam hubungan dengan keizinan.
ii Kata dapat pula lebih sesuai
digunakan dalam hubungan dengan
keupayaan atau kemampuan.
iii. Kesalahan penggunaan kata berlaku
apabila kata dapat diganti dengan
kata boleh.

               

Salah
(a) *Adik saya sudah boleh menungang basikal.
(b) *Dia tidak boleh Nadir kerana deman.
(c) *Saya tidak boleh berlari kencang kerana badan saya gemuk.
Betul
(a) Adik saya sudah dapat menunggang basikal.
(b) Dia tidak dapat Nadir kerana demam.
(c) Saya tidak dapat berlari kencang kerana badan saya gemuk.

Bukan dan Tidak
i. Kata bukan dan tidak tergolong
dalam kelas kata nafi untuk
membentuk ayat nafi.
ii. Kata bukan tidak boleh digunakan
apabila frasa adjektif atau frasa
kerja menjadi predikat ayat.
iii. Kata tidak pula tidak boleh diguna-
kan apabila frasa nama menjadi
predikat ayat.

               

Salah
(a) *Beg ini bukan berat.
(b) "Adik bukan tidur di bilik.
(c) *Dia bukan menulis surat.
Betul
(a) Beg ini tidak berat.
(b) Adik tidak tidur di bilik.
(c) Dia tidak menulis surat.

Golong dan Gulung
i. Kata golong boleh diberi imbuhan
menjadi menggolongkan, tergolong,
golongan, dan penggolongan. Tiap-
tiap kata ini berbeza maknanya.
ii. Kata gulung pun boleh diberi imbuhan
menjadi bergulung, mengulung, ter-
gulung, dan gulungan.
iii. Kata golong dan gulung ini sering
salah digunakan dan salah dieja
kerana seakan-akan sama bentuknya.

               

Salah
(a) *Gulungan petani memerlukan bantuan.
(b) *Mereka tergulung dalam kumpulan orang baik-baik.
(c) "Beliau menggulungkan mereka sebagai penentang.
(d) *Kakak sedang menggolong tikar.
Betul
(a) Golongan petani memerlukan bantuan.
(b) Mereka tergolong dalam kumpulan orang baik-baik.
(c) Beliau menggolongkan mereka sebagai penentang.
(d) Kakak sedang menggulung tikar.

Menonton dan Menuntun
i. Kata menonton bererti melihat
sesuatu pertunjukan. Selain itu,
ada pula kata mempertontonkan,
tontonan, dan penonton. Setiap kata
ini berbeza maknanya.
ii. Kata menuntun pula bererti me-
mimpin. Selain itu, ada juga kata lain seperti bertuntun, tuntunan, dan penuntun. Setiap kata ini pun berbeza maknanya.
iii. Penggunaan kata menonton sering dieja salah sebagai menuntun kerana bentuknya seakan-akan sama.

               

Salah
(a) *Kami menuntun televisyen sehingga larut malam.
(b) *Kumpulan itu akan mempertuntunkan suatu drama.
(c)*Filem Mandarin semakin kerap menjadi tuntunan kita.
(d)*Para penuntun bersorak apabila Anbalagan berjaya menjaringkan bola.
Betul
(a) Kami menonton televisyen sehingga larut malam.
(b) Kumpulan itu akan mempertontonkan suatu drama.
(c) Filem Mandarin semakin kerap menjadi tontonan kita.
(d) Para penonton bersorak apabila Anbalagan berjaya menjaringkan bola.

Pedalaman dan Pendalaman
i. Kedua-dua kata ini berasal daripada
kata yang sama (dalam) tetapi
berbeza maknanya.
ii. Pedalaman bererti kawasan yang
terpencil atau daerah yang jauh
dari perhubungan dan kemudahan.
iii. Pendalaman pula bererti usaha
mendalami atau mendalamkan.
iv. Kesalahan pengunaan kata ini dalam
ayat berlaku kerana ketidakpastian
tentang ejaannya.

               

 Salah
(a) *Beberapa kawasan pendalaman di Kelantan dinaiki air.
(b) *Pedalaman dasar Sungai Kelang di lakukan untuk mengelakkan berlakunya banjir.
Betul
(a) Beberapa kawasan pedalaman di Kelantan dinaiki air.
(b) Pendalaman dasar Sungai Kelang dilakukan untuk mengelakkan berlakunya banjir.

Pendapat dan Pendapatan
i. Kedua-dua kata ini pun berasal
daripada kata yang sama (dapat)
tetapiberbeza maknanya.
ii. Pendapat bererti buah fikiran atau
pandangan.
iii. Pendapatan pula bererti hasil pen-
carian yang biasanya dihubungkan
dengan gaji atau upah.
iv. Kesalahan penggunaan kata berlaku
apabila kata pendapatan digunakan
pada tempat pendapat.

               

Salah
(a) *Pada pendapatan saudara, dapatkah rancangan ini dijalankan?
(b) "Pada pendapatan saya,penswastaan banyak membawa
kebaikan.
Betul
(a) Pada pendapat saudara, dapatkah rancangan ini dijalankan?
(b) Pada pendapat saya, penswastaan banyak membawa kebaikan.

Tembok dan Tembuk
i. Tembok bererti dinding atau
halangan yang dibuat daripada
batu. Kata ini boleh dibentuk
menjadi kata kerja menembok yang
bererti mendinding.
ii. Tembuk pula bererti tembus atau
berlubang. Kata ini pun boleh di-
bentuk menjadi kata kerja menembuk
yang bererti membuat lubang.
iii. Kesalahan penggunaan kata ini
dalam ayat berlaku kerana ketidak-
pastian tentang ejaannya.

               

Salah
(a) * Tembuk Besar negeri Cina dibina oleh Shih Huang Ti.
(b) *Tapak kasut ini sudah tembok.
(c) *Pekerja itu menembok dinding dengan penebuk elektrik.
Betul
(a) Tembok Besar negeri Cina dibina oleh Shih Huang Ti.
(b) Tapak kasut ini sudah tembuk.
(c) Pekerja itu menembuk dinding dengan penebuk elektrik.


    Bentuk Jamak
1. Bentuk jamak dapat dinyatakan
melalui:
(a)        pengulangan kata nama seperti burungburung, guruguru, kawankawan, dan sebagainya.
(b)        penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti dua buah kereta, semua pelajar, para pemudi, dan sebagainya.
(c)        Pengulangan kata adjektif seperti baikbaik, handalhandal, tinggitinggi, dan sebagainya.
(d)        pengulangan kata yang mendu­kung makna jamak seperti rakyat.
2. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang.
Misalnya:
(a)        *dua buah keretakereta (salah)
            dua buah kereta (betul
(b)        *semuapelajarpelajar(salah)
            semua pelajar (betul
(c)        "para pemudipemudi (salah)
            para pemudi (betul)
3. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak perlu diulang. Misalnya:
*Rakyatrakyat Malaysia harus bersatu padu. (salah)
Rakyat Malaysia harus bersatu padu. (betul
(b)
4. Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak, maka kata nama tidak perlu diulang. Misalnya:
Lukisanlukisan itu cantikcantik belaka. (salah)
Lukisan itu cantikcantik belaka. (betul)
(b)        *Bangunanbangunan di Kuala Lumpur tinggitinggi. (salah)
Bangunan di Kuala Lumpur tinggitinggi. (betul)

    11 Hukum DM
1. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan katakata untuk membentuk frasa nama dalam ayat.
2. Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenangwenang.
Misalnya:
(a)        *"lainlain hal(salah)
            halhal lain (betul)
(b)        *Malik kedai runcit (salah)
            kedai runcit Malik (betul)
(c)        `goreng pisang (salah)
            pisang goreng (betul)
(d)        `cili sos (salah)
            sos cili (betul)
(e)        *mini estet(salah)
            estet mini (betul)

    12 Frasa Adjektif
1. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat.
2. Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat.
Contohnya: sangat besar atau besar sekali.
3. Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus. Misalnya:
(a)        "Ubat itu sangat pahit betul.
            (salah)
Ubat itu sangat pahit. (atau) Ubat itu pahit betul. (betul)
Soalan inilah yang paling sukar sekali. (salah)
Soalan inilah yang paling sukar. (atau)
Soalan inilah yang sukar sekali. (betul)
4. Apabila kata adjektif yang berawalan ter digunakan sebagai penerang,
kata penguat tidak diperlukan. Misalnya:
(a)        *Asmah mendapat markah
            yang paling terbaik. (salah)
Asmah mendapat markah yang terbaik. (betul)
(b)        *Stadium inilah yang terbesar
            sekali di dunia. (salah)
Stadium inilah yang terbesar di dunia. (betul)
5. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasz
sendi apabila diperluas. Misalnya:
 (a)       *Saya gemar lagulagu Melayu asli. (salah)
            Saya gemar akan lagulagu Melayu asli. (betul)
(b) *Kami benci sikapnya itu. (salah)
            Kami benci akan sikapnya itu.(betul)

    13 Frasa Kerja Tak Transitif
1.         Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja talk transitif sebagai kata kerja utamanya.
2.         Kata kerja talk transitif yang berapitan ber...kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran kan pada apitan ber...kan itu berasal daripada kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi dengan, atau pada, atau tentang.
Misalnya:
(a)        *berdasarkan pada keterangan ini (salah)
berdasarkan keterangan ini (betul)
(b)        *bertanyakan khabar (betul bertanyakan tentang khabar (salah)
3.         Frasa kerja talk transitif perlu diikuti frasa sendi apabila diperluas. Misalnya:
(a)        *Ingatkah kamu janji janjimu? (salah)
Ingatkah kamu akan janjijanjimu? (betul)
(b)        *Kami ingin bertemu Pengetua esok. (salah)
Kami ingin bertemu dengan Pengetua esok. (betul)

    14 Frasa Kerja Transitif
1.         Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu.
2.         Antara kata kerja transitif dengan frasa nama sebagai objek itu, katakata lain tidak boleh disisipkan.
Misalnya:
(a)        *Kami membincangkan tentang masalah itu. (salah)
Kami membincangkan masalah itu. (betul)
(b)        *Dia membeli banyak buah.(salah)
Dia banyak membeli buah. (betul)
(c) *Saya hendak menjelaskan lagi perkara itu. (salah)
Saya hendak menjelaskan perkara itu lagi. (betul)
Saya hendak memperjelas perkara itu. (betul)

    15 Frasa Kerja Pasif
Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat.
Oleh sebab itu, katakata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata kerja pasif itu. Misalnya:
(a)        *Surat itu saga akan balas.(salah)
            Surat itu akan saga balas.
(b)        *Orang itu kita patut Bantu.(salah)
Orang itu patut kita Bantu. (betul)
(c) *Kerja itu kamu mesti siapkan.(salah)
Kerja itu mesti kamu siapkan.(betul)
3.         Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan.
Misalnya:
(a)        *Buku itu dibaca oleh saya.(salah)
            Buku itu saya baca. (betul)
(b)        * Mejameja itu disusun oleh kami. (salah)
Mejaineja itu kami susun. (betul)
(c)        *Nota itu ditulis oleh kamu? (salah)
Nota itu kamu tulis? (betul
Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua. Misalnya:
(a)        *Dinding itu dia conteng. (salah)
            binding itu diconteng olehnya. (betul)
(b)        Drama itu mereka persembah­kan. (salah)
Drama itu dipersembahkan oleh mereka. (betul)

    Ayat Tergantung
1.         Ayat terdiri daripada subjek dan predikat.
2.         Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya atau tidak ada predikatnya bukan ayat.
3.         Contoh kesalahan umum tentang ujaran yang tidak ada subjeknya ialah seperti yang berikut.
*Di seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi. (tidak ada subjeknya) Negaranegara di seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi. (subjeknya Negaranegara)
4.         Contoh kesalahan umum tentang ujaran yang tidak ada predikatnya ialah seperti yang berikut.
(a)        *Dia yang datang semalam? (tidak ada predikatnya)
Diakah yang datang semalam? (predikatnya: Diakah)
(b)        *Kamu yang mesti keluar dari sini. (tidak ada predikatnya)
Kamu mesti keluar dari sini. (predikatnya: mesti keluar dart sim) atau
Kamulah yang mesti keluar dari sini. (predikatnya: Kamulah)
Beberapa contoh "ayat tergantung" yang lain serta pembetulannya adalah seperti yang berikut.
(a)        *Tentang keterangan ini menjelaskan salah faham yang timbul. (tidak ada subjeknya) Keterangan ini menjelaskan salah faham yang timbul.
(Subjeknya: Keterangan im)
(b)        *Bagi setiap orang mesti mematuhi undangundang. (tidak ada subjeknya)
Setiap orang mesti mematuhi undangundang. (subjeknya: setiap orang)
*Di seluruh kawasan sudah dinaiki air. (tidak ada subjeknya) Seluruh kawasan sudah dinaiki air. (subjeknya: Seluruh kawasan)

No comments:

Post a Comment